0888 032 333

Bộ 28SP sứ trắng

Bộ 28SP sứ trắng

6 chén cơm C06

6 chén chấm C03

6 đĩa tiêu D03

1 đĩa HQ 16cm DHS06

1 đĩa bằng 20cm D08

1 đĩa loe 18cm DL07

6 đĩa lót chén cơm DLC06

1 tô 20cm T08

Hotline : 0888.032.333

Danh mục:

Kraken Onion Market