0888 032 333

Đĩa sứ bằng HC 08, đĩa ăn bằng sứ men trắng không nhiễm chì

Đĩa sứ bằng HC, đĩa ăn bằng sứ men trắng không nhiễm chì, dĩa sứ bằng HC, gốm sứ Minh Châu cao cấp không nhiễm chì, kim lạo nặng

Danh mục: