0888 032 333

Bộ 22SP sứ trắng

Bộ 22SP sứ trắng

6 chén cơm C06

6 chén chấm C03

1 đĩa bằng 22cm D09

1 đĩa bằng 20cm D08

1 đĩa loe 18cm DL07

6 đĩa lót chén cơm DLC06

1 tô HQ 20cm TH08

Hotline : 0888.032.333