0888 032 333

Bộ 28SP viền kim

Bộ 28SP viền kim 

6 chén cơm C06VK

6 chén chấm C03VK

6 đĩa tiêu D03VK

1 đĩa HQ 16cm DHS06VK

1 đĩa bằng 20cm D08VK

1 đĩa loe 18cm DL07VK

6 đĩa lót chén cơm DLC06VK

1 tô 20cm T08VK

Hotline : 0888.032.333

Kraken Onion Market