Ly sứ in logo

Các sản phẩm ca sứ, ly sứ, cốc sứ Bát Tràng được in logoin ảnh để quảng bá cho các doanh nghiệp, mang đậm ý nghĩa của món quà.